Pozostałe

Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń

Już w XVII wieku miejsce rachunkowości w przedsiębiorstwie zostało uregulowane w przepisach prawa krajów europejskich. Przepisy te bardzo długo rozwijały się w różnych kierunkach i w różnym stopniu, w zależności od rozwoju przemysłowego danego państwa.

Dopiero postępująca globalizacja gospodarki po II wojnie światowej przyczyniła się do standaryzowania metod i narzędzi rachunkowości finansowej na świecie. Obecny stan prawny przepisów dotyczących rachunkowości, zarówno międzynarodowych, jak i polskich, dopuszcza w formule warunkowej prowadzenie rachunkowości przez przedsiębiorstwa według ich własnej koncepcji. Warunkiem koniecznym i niezbędne jest, aby koncepcje te odpowiadały określonym normom i zasadom. Zatem przepisy prawa w tym zakresie należy traktować zawężająco, to znaczy jeżeli nie jest to zabronione, lub jest nieokreślone w przepisach, jednostka może zastosować własne reguły rachunkowe. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń ukazuje, że do każdego tego typu zapisu potrzebne jest objaśnienie. Nie jest również inaczej w poniższym przypadku. Objaśnienie: wypłacono gotówką zaliczki na wynagrodzenia oraz wynagrodzenia netto; wynagrodzenia brutto według listy płac ( obciążające koszty działalności; dotyczące środków trwałych w budowie oraz dotyczące nagród i premii z zysku). Następnie należy również wskazać na wydanie pracownikom świadczenia w naturze zaliczone do wynagrodzeń (w koszcie wytworzenia lub w cenie nabycia oraz należny VAT).

Kolejnym aspektem według MH – biuro księgowe są potrącenia w listach płac (składki ZUS opłacone przez pracownika; podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i również pozostałe). W rozrachunkach z pracownikami oprócz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń mogą występować także rozrachunki z następujących operacji: wypłaconych pracownikom zaliczek do rozliczenia oraz dokonanych przez nich wydatków, odpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, na przykład czynszów za mieszkania służbowe, jak i również udzielonych pracownikom pożyczek, na przykład mieszkaniowych. Wskazuje się również na te dotyczących krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz kosztów ryczałtów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, bądź roszczeń z tytułu niedoborów i szkód. Należy pamiętać, że ewidencja szczegółowa do tego konta powinna umożliwiać wyodrębnienie rozrachunków z poszczególnymi pracownikami i z określonych tytułów w celu ułatwienia ustalenia sald należności i zobowiązań pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *