Pozostałe

W jaki sposób dokonuje się rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości, to usługa, którą często wykonują geodeci. Polega ona na ustaleniu przebiegu granic za pomocą określenia położenia punktów linii granicznych. Wyznaczanie granic pomaga w ustaleniu granic własności przysługujące właścicielowi określonej nieruchomości, ale także jest potrzebne kiedy planowana jest inwestycja związana np. z budową domu. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że w dwóch przypadkach dokonuje się rozgraniczenia: kiedy granice danej nieruchomości są niewyznaczona, a także kiedy istniejące do tej pory granice są rzeczą sporną.

Kiedy dochodzi do rozgraniczenia nieruchomości?

Do rozgraniczenia nieruchomości dochodzi w dwóch przypadkach: w trybie postępowania administracyjnego lub w postępowaniu sądowym. Stroną w takim postępowaniu jest każdy, komu przysługują prawa do określonej nieruchomości, w więc: właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny. Jeśli zainteresowany chce rozgraniczyć nieruchomość w trybie administracyjnym, wówczas musi złożyć stosowne podanie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). We wniosku powinien wskazać swoje dane, datę i miejscowość, w której sporządził wniosek, określenie organu, do którego ów wniosek kieruje, wskazać nieruchomość, uzasadnić wniosek, a także złożyć pod wnioskiem swój podpis. Do wniosku konieczny będzie załącznik, który zawiera odpis z księgi wieczystej dla danej nieruchomości. Do wyjaśnienia sprawy wyznacza się geodetę, który wzywa strony do stawienia się na gruncie i ustala datę przeprowadzenia rozgraniczenia. Po zakończeniu czynności wszystkie dokumenty przekazane są do organu administracyjnego, jeśli któraś ze stron jest niezadowolona wówczas pozostaje pozostawienie rozstrzygnięcia sprawy sądowi. W postępowaniu sądowym największe znaczenie mają dokumenty, szczególnie mapy. Jeśli chcemy wiedzieć więcej na temat tego jak wygląda rozgraniczenie nieruchomości, albo poszukujemy sprawdzonego i doświadczonego geodety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *